„Noriu, kad mano vaikai sugrįžtų į tokį Alytų, kokį visi drauge sukursime”

/, Gintarė Rinkutė - Merčaitienė/„Noriu, kad mano vaikai sugrįžtų į tokį Alytų, kokį visi drauge sukursime”

„Noriu, kad mano vaikai sugrįžtų į tokį Alytų, kokį visi drauge sukursime”

Esu Gintarė Rimkutė­ Merčaitienė. Nuo 7­erių metų augau ir mokiausi Alytuje. Baigusi kultūros vadybos studijas, drauge su vyru grįžau į Dzūkijos sostinę. Miestą, kuriame patogu gyventi šeimai, kur grynas oras, geras susisiekimas, galimybė rinktis darželį ir mokyklą.

Gintare RimkuteMano profesinė karjera visada buvo susijusi su Alytaus regionu, dirbau įmonės „Rodiklis“ padalinio direktore, „Tele2“ Verslo skyriaus vadove. Ir nors turėjau vadovaujamam darbui reikalingą išsilavinimą, nusprendžiau gausinti viešojo administravimo ir Europos politikos srities žinias. Norėjau sau ir savo vaikams atsakyti į klausimą: kodėl viešasis valdymas Alytuje yra kitoks nei kitose apskrities savivaldybėse? Kodėl toks sudėtingas, neprieinamas, neaiškus?

Nesu nusiteikusi prieš politines partijas, tačiau jų darbo principai man nesuprantami. Nenoriu būti tokios sistemos dalimi! Pasirinkau „Alytaus piliečius“, nes žinau: norėdami ką nors pakeisti, pirmiausia turime keistis patys. Rasti ne tik kelius, bet ir būdą, kaip tais keliais žengti.

Noriu, kad mano vaikai baigtų mokslus ir sugrįžtų į Alytų taip, kaip sugrįžau aš. Tačiau ne į tokį miestą, koks yra dabar, o į tokį, kokį mes drauge sukursime.

Esu tas žmogus, kuris mažai kalba, tačiau daug veikia. Vytautas Grigaravičius vadovaujasi ta pačia gyvenimo taisykle. Man tai suprantama, priimtina ir aišku. Tikiu ir pasitikiu, todėl einu drauge su juo ir „Alytaus piliečių“ komanda.

Kaip ir visi alytiškiai, mieste matau daug problemų. Aš jas vadinu užduotimis. Nes turime ne tik problemas pamatyti, bet ir jas išspręsti. Miestiečiai pavargo nuo nepagarbos ir nežinomybės. Savivaldybėje ir kitose institucijose jie negauna aiškaus ir suprantamo atsakymo. Turime mokytis susikalbėti, gerbti save ir kitus. Lygiai taip kaip šeimoje: vaikams rodome pavyzdį gražiais darbais, o ne žodžiais. Tikiu, kad naujas miesto meras taip elgsis, o mes seksime jo pėdomis, dalydamiesi geruoju pavyzdžiu.

Todėl rinkėjams palinkėčiau daugiau atvirumo, nuoširdumo, aiškumo ir paprastumo. Tikiu, kad kovo 1 dieną mes visi drauge išsirinksime alytiškių atstovus savivaldoje, kurių tikslas – tarnauti žmonėms nenusižengiant Dievo įsakymams.

Gin​ta​rė Rim​ku​tė Merčaitienė: „Mies​tie​čiai pa​var​go nuo ne​pa​gar​bos ir ne​ži​no​my​bės. Sa​vi​val​dy​bė​je ir ki​to​se ins​ti​tu​ci​jo​se jie ne​gau​na aiš​kaus ir su​pran​ta​mo at​sa​ky​mo. Tu​ri​me mo​ky​tis su​si​kal​bė​ti, gerb​ti sa​ve ir ki​tus.“

Komentarai

2017-04-13T12:01:20+00:002015 vasario 13|